بررسی نگرش کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در کتابخانه‌های دانشگاه شهیدچمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی‌جندی‌شاپور با وب معنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش کتابداران درخصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در کتابخانه‌های دانشگاه شهید‌ چمران اهواز و دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور با وب معنایی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده  و به روش پیمایشی و با رویکرد توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کتابداران دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپورتشکیل می‌دهند که 72 نفر بودند و از این بین 51 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام کردند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی محقق‌ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و شناخت کتابداران از وب معنایی به طور کلی و به تفکیک ‏مؤلفه‌ها به صورت محدود بوده است نتایج همچنین حاکی از آن بود که از نظر کتابداران جامعه مورد بررسی، نرم‌افزار جامع موجود در کتابخانه‌های دو دانشگاه با وب معنایی سازگاری محدودی دارد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای جمعیت‌شناختی و میزان آشنایی کتابداران با وب معنایی و ‏مؤلفه‌های آن رابطه معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی پژوهش نشان داد که از دیدگاه کتابداران، میزان انطباق نرم‌افزار جامع موجود در کتابخانه‌های مورد بررسی با وب معنایی به صورت محدود بوده است وکتابداران از وب معنایی و ‏مؤلفه‌های آن شناخت محدودی داشته و نیاز است که آموزش‌هایی در این زمینه برای آنها اعمال شود. 
اصالت اثر: در نهایت بر اساس یافته‌های این پژوهش مشحض شد نرم‌افزار جامع کتابخانه‌های مورد بررسی با وب معنایی انطباق مناسبی ندارد. سطح دانش و بینش کتابداران کتابخانه‌های مورد بررسی نسبت به وب معنایی نیز ضعیف ارزیابی شد. بر این اساس دوره‌های فنی مناسب برای رفع این تقیصه معرفی و پیشنهاد شد. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در راستای توسعه و گسترش کاربرد وب معنایی در نرم‌افزارهای کتابخانه ای، مورد استفاده مدیران ارشد کتابخانه‌های مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Librarians Attitudes of Librarians About the Degree of Compliance of the Integrated Management System in the Libraries of Shahid Chamran University of Ahvaz and Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences with the Semantic Web

نویسندگان [English]

  • Jamileh Mohammadi Rezagah 1
  • Mohammad Hassan Azimi 2
  • Abdolhossein Farajpahlou 3
1 MSc. Student, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Department of Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this study is to investigate the attitudes of librarians about the degree of compliance of the integrated management system in the libraries of Shahid Chamran University and Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences with the Semantic Web
Methodology: The present study is applied in terms of purpose and has been done by survey method and with a descriptive approach. The statistical population of the study consists of all librarians of the libraries of Shahid Chamran University and Ahvaz Jondishapur University of Medical Sciences this study a researcher-made checklist was used to collect data. The SPSS software was used to analyze the data.
Findings: Findings showed that the level of knowledge of librarians about the semantic web in general and by components was limited. The results also showed that in the opinion of librarians in the study community, the comprehensive software available in the librarians of two universities has limited compatibility with the semantic web. The results showed that there is no significant relationship between demographic variables and librarians familiarity with the semantic web.
Conclusion: The general results of the research showed that from the point of view of librarians the degree of adaptation of the comprehensive software available in the studied libraries to the semantic web has been limited. librarians also have limited knowledge of the semantic web and need to be trained in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Web
  • Conceptual Web
  • University Libraries
  • Librarians
  • Azarsa Software
باقری، توران؛ نوروزی، یعقوب؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا و زارعی، عاطفه (1398). ارائه الگوی مفهومی کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 30(2)، 129-151.
بهروزی، فاطمه؛ بهجتی، مهدی و رضوی، سید علی‌اصغر (1396). تأثیر استقرار وب معنایی با افزایش کیفیت ارائه خدمات و میزان امانت گرفتن کتاب از کتابخانه ‏های شهرداری تهران. سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر.
حاجی‌احمدی، سیمین و نوروزی، یعقوب (1395). ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎورى ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهی اﻃﻼﻋﺎت در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﻰ. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(3)، 875-896.
شریفی، شهرزاد؛ شعبان زاد، مریم و فیاض، سیما (1390). نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات. داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم ﻛﺘﺎﺑﺪاری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات، 3(12)، 41-52.
علیپور حافظی، مهدی (1394). ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ‌ﺳﺎزی ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ درﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ در اﻳﺮان: ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (2)، 455-482.
قاسمی، مینا؛ چشمه‌سهرابی، مظفر و توکلی‌زاده راوری، محمد (1397). کتابخانه ‏های دیجیتال معنایی: مطالعه ساختار و محتوا. مدیریت اطلاعات و دانش ‏شناسی، 5(1)، 11-20.
محمدی استانی، مرتضی ( 1395). وب معنایی و کاربرد آن در مدیریت دانش. مدیریت اطلاعات و دانش ‏شناسی، 3(3)، 21-32.
هراتی‌علمداری، امیر (1391). ارائه الگویی جهت پیاده‌سازی جستجوی معنایی با استفاده از تکنیک‏های وب معنایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز. شیراز.
References
AhmadKhan, S. & Bhatti, R. (2018). Semantic Web and ontology-based applications for digital libraries. The Electronic Library, 36(5), 826-841. https://doi.org/10.1108/EL-08-2017-0168
Alipour-Hafezi M. (2016). Semantic integration in Iranian digital libraries: Proposing a model. Iranian Journal of Information Processing and Management, 31 (2), 455-482. (in Persian)
Bagheri, T., Norouzi, Y., Isfandiari, A. & Zarei, A. (2019). Application of semantic technology in information retrieval in the digital libraries: Proposing a conceptual model. Librarianship and Information Organization Studies, 30(2), 129-151. (in Persian)
Preedip Balaji, B., Vinay M.S., Shalini B.G., & Mohan Raju J.S. (2018). An integrative review of Web 3.0 in academic libraries. Library Hi Tech News, 35(4), 13-17. https://doi.org/10.1108/LHTN-12-2017-0092
Elnaggar, A. (2015). The semantic web. 5th Assignment Web Technology. Department of Information Technology, Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria, Egypt. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3622.0888
Ghasemi, M., Cheshmeh Sohrabi, M., & TavakoliZadeh Ravari, M. (2018). Semantic digital libraries: Study of structural and content features. Knowledge and Information Management, 5(1), 11-20. (in Persian)
Hajiahmadi, S., & Norouzi, Y. (2015). Futures studies at the libraries: The application of semantic technologies to organize information in a digital library software. Specialty Journal of Psychology and Management, 1(3), 23-29. Available at: www.sciarena.com
Hajiahmadi, S., & Norouzi, Y. (2017). Investigating the application of semantic technology to organize information in digital library software systems. Iranian Journal of Information Processingg and Management, 32(3),875-896. (in Persian)
Harati Alamdari, A. (2012). A framework for implementing semantic search with semantic web techniques.  (in Persian)
Mohammadi Ostani, M. (2017). Semantic web and its applications in knowledge management. Knowledge and Information Management, 3(3), 21-32. (in Persian)
Raza, M. Z., & Warraich, N. F. (2017). Impact of semantic web technologies on digital collections of libraries. The 8th ALIEP Conference on the International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives, Thailand. https://www.researchgate.net/publication/326405579
Sharifi, S., Shabanzad, M., & Fayyaz, S. (2012). The role of semantic web in information retrieval. Journal of Knowledge Studies, 4(12),41-52. (in Persian)
Tešendic, D., Krsticev, D. B., & Surla, B. D. (2011). XML in the BISIS library management system. Novi Sad J. Math., 41(2), 131-148.
Yadagiri, N., & Ramesh. P. (2013). Semantic web and the libraries: An overview. International Journal of Library Science, 7(1), 80-94.