بررسی میزان بهره‌گیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت‌های مدیریت دانش شخصی براساس مدل چئونگ و تسوئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان برخورداری دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت‌های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل چئونگ و تسوئی (2010) به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود و ارتقای مهارت‌های آنان است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی و روش آن پیمایشی است. از پرسشنامه پابخش (1395) استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 97-1396 است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 351 نفر تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی مبتنی بر نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز از لحاظ برخورداری از میزان مهارت‌های مدیریت دانش شخصی برابر با میانگین 50/3 است که در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. به این معنا که در انتقال دانش بین شخصی، خلق خرد شخصی، درونی‌سازی دانش شخصی و مدیریت اطلاعات شخصی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند. همچنین در بین مهارت‌های بررسی شده، دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مهارت‌ ارائۀ اطلاعات بیشترین و در بازیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه که سطح برخورداری مهارت‌های مدیریت دانش شخصی دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوب مشخص شد، لازم است که مهارت‌ها به آنان آموزش داده شود. توانمند شدن آنان به چنین مهارت‌هایی، باعث کمک به آنان در تصمیم‌گیری‌ها، حل مسائل، افزایش کارایی و دستیابی به اهداف شخصی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Use of Graduate Students of Shahid Chamran University of Ahvaz from Personal Knowledge Management Skills Based on Cheong and Tsui Models

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Yousefi 1
  • Gholamreza Haidari 2
  • Shahnaz Khademizadeh 3
1 Master of Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Professor of Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University of Kermanshah, Iran
3 Associate Professor of Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study examines the extent to which graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz have personal knowledge management skills based on the model of Cheung and Tsui (2010) to provide solutions to improve and enhance their skills.
Methodology: This research is of descriptive and analytical type and its survey method. Pabakhsh questionnaire (2016) was used. The research population is the master and doctoral students of Shahid Chamran University of Ahvaz who started their studies in the academic year 2017-2018. The sample size was 351 according to Krejcie and Morgan table. Descriptive and inferential statistical tests were performed to analyze the data using the SPSS statistical software.
Findings: Data analysis showed that the situation of graduate students of Shahid Chamran University of Ahvaz in terms of personal knowledge management skills is equal to an average of 3.50, which has been evaluated at a relatively desirable level according to the Likert scale. In other words, in "interpersonal knowledge transfer", "personal wisdom creation", "personal knowledge internalization" and "personal information management" are at a relatively desirable level. In addition, among the studied skills, graduate students had the most information in presentation skills and the least information retrieval and analysis.
Conclusion: Considering that the level of students' personal knowledge management skills was determined at a relatively desirable level, it is necessary to teach them the skills. Empowering them with such skills helps them make decisions, solve problems, increase efficiency, and achieve personal goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Personal Knowledge Management
  • Graduate Students
  • Shahid Chamran University
بابائی، کبری؛ حیدری، غلامرضا (1393). شناسایی و تحلیل دانش ­افزارهای مدیریت دانش شخصی. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین­ المللی مدیریت دانش، تهران،27-28 بهمن، موسسه اطلاع ­رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
برزه‌کار، حسین؛ کاشانیان‌فر، سیما و سادات، یوسف (1390). بررسی میزان بهره ­گیری از مدیریت دانش شخصی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا. مدیریت اطلاعات سلامت ایران، 7 (1)، 12-18.
پابخش، ژیلا (1395). بررسی میزان برخورداری اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت های مدیریت دانش شخصی براساس مدل PKM2.0 چئونگ و تسویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
جمالی، زهرا (1399). شناسایی مؤلفه­ ها و مهارت­ های مدیریت دانش شخصی کتابداران. علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 7 (3)، 276-243. https://doi.org/10.22091/stim.2021.6301.1492
خادمی­زاده، شهناز؛ عبدالهی، فرزانه و بیگدلی، زاهد (1398). بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری و همکاران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 53(1)، 51-74. https://doi.org/10.22059/jlib.2019.252628.1301
روح‌بخش، هاجر (1394). توصیف و تحلیل مهارت‌های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
سیرجانی قرآنی، سیما (1389). کاربرد مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی.
شریف، عاطفه؛ حسین‌قلی‌زاده، رضوان (1395). شناسایی و خوشه­ بندی سامانه­ ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی. پردازش و مدیریت اطلاعات. 31(4)، 1009-1029.
عبدالهی، فرزانه (1396). بررسی میزان برخورداری کارکنان دانشگاه شهیدچمران اهواز از مهارت‌های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل اوری و همکاران (2001). پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
گلچین‌نژاد، شادی (1395). بررسی رابطه مؤلفه‌های مدیریت دانش شخصی با توانمندی شغلی از دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهر اهواز .پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران.
غفاری‌مقدم، امیر (1399). بررسی رابطه مدیریت دانش و بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران.
Reference
Abdollahi, F. (2017). Assessing the level of personal knowledge management skills of Ahvaz Shahid Chamran University staff based on modeling et al. (2001). Master Thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz. Faculty of Education and Psychology [In Persian].
Ackoff, R. (1989). From data to wisdom. Journal of applied systems analysis, 16 (1), 3-9.
Alamen, KH., & Tasir, Z. (2015). The Effective Use of Technology in Personal Knowledge Management: A framework of Skills, Tools and User Context. Online Information Review, 33 (2), 329-342.
Anike, A. N., & Echedom, A. U. (2020). Awareness and application of personal knowledge management by academic librarians in university libraries in South-East Nigeria. Education, 10(6).
Apshvalka D. (2004). Personal Knowledge Management. In: Remenyi D ed. Proceedings of the 11th European Conference on Information Technology Evaluation (ECITE), Amsterdam, Netherlands.
Avery, S.; Brooks, R.; Brown, J.; Dorsey, P. & O’Conner, M. (2001). Personal knowledge management: framework for integration and partnerships. In: Proc. of ASCUE Conf (pp. 39-43). https://doi.org/10.5281/zenodo.112818
Babaei, K.; Heidari, G. R. (2014). Identify and analyze personal knowledge management tools. 7th National Conference and the 1st International Conference on Knowledge Management, Tehran, February 17-18, Oil, Gas and Petrochemical Information Institute [In Persian].
Barth, S. (2004). Self-organization: Taking a personal approach to KM. In Rao, M. (ed.), Knowledge Management Tools and Techniques: Practitioners and Experts Evaluate KM Solutions. Routledge
Barzehkar, H.; Kashanianfar, S.; & Sadat, Y. (2011). A study of the use of personal knowledge management in graduate students of the Faculty of Engineering in Al-Zahra University. Iran Health Information Management, 7 (1), 12-18. [In Persian].
Cheetham, G., & Chivers, G. (1996). Towards a holistic model of professional competence. Journal of European Industrial Training, 20(5), 20-30.
 Cheetham, G., & Chivers, G. (1998). The reflective (and competent) practitioner: a model of professional competence which seeks to harmonise the reflective practitioner and competence-based approaches. Journal of European Industrial Training, 22(7), 267-276.
Cheong, K. F. (2011). The Roles and Values of Personal Knowledge Management. DBA Thesis. Southern Cross University, Lismore, NSW.
Cheong, KF., & Tsui, E. (2010). The Roles and Values of Personal Knowledge Management: an Exploratory Study. Journal of Information and Knowledge Management System (VINE), 40(2), 204-227.
Ghaffari Moghadam, A. (2020). The study of the relationship between knowledge management and staff performance improvement in educational and medical centers in Zanjan; Master Thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran. [in Persian].
Golchinejad, S. (2016). Investigating the relationship between personal knowledge management components and job competence from the perspective of librarians of university libraries in Ahvaz. Master Thesis in Information Science and Knowledge, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology, majoring in University Library Management. DOR: 20. [in Persian].
Haraldsdottir, R. & Gunnlaugsdottir, J. (2018). The missing link in information and records management: Personal knowledge registration. Management Journal, 28(1), 79-98. https://doi.org/10.1108/RMJ-05-2017-0013
Huysmans, M. (2006). IT to Support Knowledge Sharing in Communities: Towards a social Capital Analysis, Journal of Information Technology, 21)3(, 40-51.
Hwang, Y.; Lin, H. & Shin, D. (2018). Knowledge system commitment and knowledge sharing intention: The role of personal information management motivation. International Journal of Information Management, 39, 220- 22.
Jamali, Z. (2020). Identifying the components and personal knowledge management skills of librarians. Science and Techniques of Information Management, 7 (3), 276-243. https://doi.org/10.22091/stim.2021.6301.1492 [in Persian].
Khademizadeh, Sh.; Abdullahi, F. & Bigdeli, Z. (2019) A study of personal
knowledge management status of the staff of Shahid Chamran University of Ahvaz based on modeling. Journal of Library and Information Research, 53(1), 1-21. [in Persian].
Martin, J. (2009). Personal knowledge management: the basis of corporate and institutional knowledge management. Managing Knowledge: Case Studies in Innovation. Access in: https://www.hbsp.harvard.edu/hbsp/prod_detail.asp?3014
Miller, R. (2005). The evolution of knowledge management: This time it's personal. EContent (Wilton, Conn), 28(11), 39-41.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation? Oxford University Press: Oxford.
Pabakhsh, J. (2016). Assessing the faculty members of Shahid Chamran University of Ahvaz from personal knowledge management skills based on PKM2.0 model Cheung and Tsui. Master Thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Information Science and Science. [in Persian].
Pauleen, D. (2009). Personal knowledge management: Putting the “person” back into the knowledge equation. Online Information Review, 33(2), 221-224. https://doi.org/10.1108/14684520910951177
Pauleen, D. J., & Gorman, G.E. (2011). Personal knowledge management: Individual, organizational and social perspectives. London: Routledge.
Ruhbakhsh, H. (2015). Description and analysis of personal knowledge management skills among the staff of Ferdowsi University of Mashhad. Master Thesis of Ferdowsi University of Mashhad. Faculty of Education and Psychology. [in Persian].
Seufert, A., Back, A., & Krogh, GV. (2003). Unleashing the power of networks for knowledge management. in A. J. Beerli, S. Falk & D. Diemers (Eds.), Knowledge management and networked environments. Accenture LLP, New York, pp. 99-136.
Sharif, A. & Hossein Gholizadeh, R. (2015). Identify and cluster personal knowledge management systems and tools. Journal of Information Processing and Management. 31 (4), 1009-1029. [in Persian].
Sirjani Ghoranie, S. (2010). Application of personal knowledge management by Birjand University faculty members. Master Thesis, Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. Curriculum Planning Orientation. [in Persian].
Swigon, M. (2014). Personal knowledge and information management behavior in the light of the comparative studies among Polish and German students. Information Research, 19(4), 118-135.
Tsui E., Garner B. J. & Staab, S. (2000). The role of artificial intelligence in knowledge management. Knowledge-Based Systems, 13(5), 235-239.
Tsui, E. (2002). Technologies for personal and peer-to-peer (p2p) knowledge management. CSC Leading Edge Forum Technology Grant Report.
Whittaker S & Sidner C. (2011). Email overload: Exploring personal information management of email. ACM Apr; 2(1), 276-83.