طراحی مدل جامع به کارگیری مخازن سازمانی در یادگیری الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع به کارگیری مخازن سازمانی در یادگیری الکترونیکی به دنبال شناسایی و تدوین عوامل مؤثر بر مخزن سازمانی در یادگیری الکترونیکی است.
روش: یک طرح تحقیق کیفی با روش فراترکیب انجام شد. به منظور گردآوری داده‌ها در این مطالعه از روش کتابخانه‌ای و برای تحلیل آن از الگوی هفت مرحله‌ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، مطالعات (شامل مقاله و پایان‌نامه) مرتبط در حوزه نقش ابعاد مخازن سازمانی در یادگیری الکترونیکی است که از پایگاه‌های علمی داخلی و خارجی بازیابی شد. به منظور اطمینان از کیفیت مطالعات مورد بررسی از برنامه مهارت‌های ارزیابی انتقادی (CASP) استفاده شد. در نهایت، از بین 129 مطالعه بازیابی شده، 28 عنوان انتخاب شد و سپس محتوای موضوعی تحلیل و کدگذاری و مقوله‌بندی شد. به دنبال آن در مرحله بعد، یک طرح تحقیق کمی انجام شد تا مدل به دست آمده را با نظر خبرگان با تکنیک تاپسیس فازی اعتباریابی کند.
یافته‌ها: تجزیه و تحلیل مطالعات طراحی مدل به کارگیری مخزن سازمانی در یادگیری الکترونیکی به شناسایی23 مفهوم، 14 مقوله و 6 بُعد در این حوزه انجامید. مؤلفه‌های اصلی در این حوزه شامل مؤلفه داده، فراداده، جستجو، بازیابی، خدمات و منابع می‌شوند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه نظام مدیریت یادگیری در آموزش الکترونیکی به کار گرفته می‌شوند؛ اما اغلب مخازن ضعیفی برای اشیای یادگیری هستند و اینکه قابلیت تولید فراداده جهت جستجوی آسان منابع را نیز ندارد و همچنین امکان تعامل، اشتراک‌گذاری و بازاستفاده را ندارند؛ و از طرفی، قابلیت ادغام با سایر نظام‌های مدیریت یادگیری جهت دسترسی بیشتر به منابع را نیز ندارد. از این‌رو، مخازن توانایی خدمت به اهداف یادگیری الکترونیکی را دارند و توانایی گسترش قابلیت‌های نظام مدیریت یادگیری را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Comprehensive Model for Using Institutional Repositories in E-learning

نویسندگان [English]

  • Maryam Fallah 1
  • Mitra Samiei 2
1 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.
2 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to develop and validate a comprehensive model of using institutional repositories of e-learning. The focus was on identifying the influential factors of the repository in e-learning.
Methods The present research is a qualitative study using the meta-synthesis method. In this research, the library method was used to collect data and information; and to analyze data the seventh-step process of Sadowski and Barroso for meta-synthesis was used. The research population of the study includes related studies (articles and dissertations) in the area of the role of the institutional repository dimensions in e-learning. The CASP evaluation checklist was used to ensure the quality of the studies. Finally, out of 129 retrieved studies, 28 titles were selected and then the thematic content was analyzed, coded, and categorized. Subsequently, quantitative research was carried out to validate the obtained model with the opinion of experts using the fuzzy TOPSIS technique.
Results: Analysis of studies on the use of institutional repositories in e-learning led to the identification of 23 concepts, 14 categories and 6 components in this field. The main dimensions include data, metadata, search, retrieval, service, and resource component.
Conclusions: Considering that learning management systems are used in electronic education; however, they are often feeble repositories for educational purposes, and they cannot generate metadata for easy search of resources, the possibility of interaction, sharing, and reuse of the information. Although, it cannot be integrated with other learning management systems to provide access to more resources. Therefore, the repository can promote e-learning and expand the capabilities of the learning management system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Repositories
  • E-learning
  • Online Education
  • Developing Model
زاهدی نوقابی، مهدی (1394). تحلیل عامل‌های اثرگذار بر پیاده‌سازی مخازن سازمانی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی بر پایه نظریه‌های سیستم‌های اطلاعاتی. پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5(1)، 280-300. https://doi.org/10.22067/riis.v5i1.29392
عرب، سیدمحمد؛ ابراهیم‌زاده پزشکی؛ رضا و مروتی شریف‌آبادی، علی (1393). طراحی مدل فراترکیب عوامل مؤثر برطلاق با مرور نظامند مطالعه‌های پیشین. اپیدمیولوژی ایران، 10(4)،10-22.
کمالی، یحیی (1396). روش‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاستگذاری عمومی. سیاست، 47(3)، 721-736.
محقر، علی؛ جعفرنژاد، احمد؛ مدرس یزدی، محمد، و صادقی‌مقدم، محمدرضا (1392). ارائه الگو جامع هماهنگی اطلاعاتی شبکه تأمین خودروسازی با استفاده از روش فرا ترکیب. مدیریت فناوری اطلاعات، 5(4)، 161-194.
References
Academic ADL Co-Lab with support from the William and Flora Hewlett Foundation.  (2003). Content repositories as e-learning tools.
Alanazi, A. & Abbod, M. (2014). E-learning repository system for sharing learning resources among Saudi universities. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13293-8_2
Arab, S., Ebrahimzadeh Pezeshki, R. & Morovati Sharifabadi A. (2015). Designing a Meta-Synthesis Model of Factors Affecting Divorce by Systematic Review of Previous Studies. Iranian Journal of Epidemiology, 10(4),10-22. (In Persian)
Bashir, S., Gul, S., Bashir, S., Nisa, N. T., & Ganaie, S. A. (2022). Evolution of institutional repositories: Managing institutional research output to remove the gap of academic elitism. Journal of Librarianship and Information Science, 54(3), 518-531.
Chen, T. (2001). A fuzzy approach to select the location of the distribution center. Journal of Fuzzy sets and Systems ,118, 65-73. https://doi.org/10.1016/S0165-0114(98)00459-X
Diaz, F. J., Schiavoni, M. A., Osorio, M. A., Amadeo, A. P., & Charnelli, M. E. (2015). Integrating a learning management system with a study assignments digital repository. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, 25(2), 138-150. https://doi.org/10.1504/IJCEELL.2015.069864
Diaz, F. J., Schiavoni, M. A., Osorio, M. A., Amadeo, A. P., Charnelli, M. E., Schulz, J. & Humar, A. (2014). Integrating a digital learning object repository with services that promote its use and maintenance: An experience. https://www.learntechlib.org/p/147537/
Farida, I., Tjakraatmadja, J. H., Firman, A., & Basuki, S. (2015). A conceptual model of open access institutional repository in Indonesia academic libraries: Viewed from knowledge management perspective. Library Management, 36(1/2), 168-181. https://doi.org/10.1108/LM-03-2014-0038
Fertalj, K., Hoić-Božić, N., & Jerković, H. (2010). The integration of learning object repositories and learning management systems. Computer Science and Information Systems, 7(3), 387–407. https://doi.org/10.2298/CSIS081127001F
Gomes, I. C., Diaz, G. A., Zea, M. C., & Zapata, L. F. (2014). Design of a competences based teaching model supported in the integration of repositories and LMS platforms for the automatic control of processes course. Frontiers in Education (FIE) Conference, pp. 22-25. https://doi.org/10.1109/FIE.2014.7044185
Hansson, L., Herrera, I. A., Kongsvik, T., & Solberg, G. (2009). Applying the resilience concept in practice: A case study from the oil and gas industry. Martorell et al. (eds.), Safety, Reliability and Risk Analysis: Theory, Methods and Applications, Vol. 4, 733-738.  
Hayhoe, G. F. (1998). Evaluating distance learning in graduate programs: Ensuring rigorous, rewarding professional education. Paper presented at the International Professional Communication Conference 98 on 23 September 1998 in Québec City, PQ, Canada. Retrieved Dec. 24, 2005 from http://www.puw.pl/downloads/docs/evaluating.pdf
Kala, S., Isaramalai, S. A., & Pohthong, A. (2010). Electronic learning and constructivism: A model for nursing education. Nurse Education Today, 30(1), 61-66. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2009.06.002
Kamali, Y. (2017). The Methodology of meta synthesis and implications for public policy. Politics in Quarterly, 47(3), 721-736. (In Persian)
Mason, R. (2017). Interoperability Gap Challenges for Learning Object Repositories & Learning Management Systems. In Proceedings of the 2007 In SITE Conference. https://doi.org/10.28945/3079
Mohaghar, A., Jafarnejad, A., Modares Yazdi, A. & Sadeghi Moghadam, M. R. (2014). The Comprehensive Modeling of Informational Coordination in Supply Chain of Automotive Industry by Meta-synthesis Method. Journal of Information Technology Management, 5(4), 161-194. (In Persian)
Richards, G., McGreal, R., Hatala, M., & Friesen, N. (2003). The evolution of learning object repository technologies: portals for on-line objects for learning. Distance Education, 17(3), 67–79. http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/297
Sabharwal, A., & Natal, G. (2017). Integrating the IR into Strategic Goals at the University of Toledo: CaseStudy. Digital Library Perspectives,33(4), 339-360. http://dx.doi.org/10.1108/DLP-03-2017-0008.
Sandelowski, M. & Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. Springer Publishing Company Inc.
Skourlas, C., Tsolakidis, A., Belsis, P., Vassis, D., Kampouraki, A., Kakoulidis, P., & Giannakopoulos, G. A. (2016). Integration of institutional repositories and e-learning platforms for supporting disabled students in the higher education context. Library Review, 65(3), 136–159. https://doi.org/10.1108/LR-08-2015-0088
Tapfuma, M. M., & Hoskins, R. G. (2019). Usage of institutional repositories in Zimbabwe’s public universities. SA Journal of Information Management, 21(1), 1–9. https://doi.org/10.4102/sajim.v21i1.1039
Temporao, G.T., & Pavani, A. M.B. (2019). The Integration of an Institutional Repository and a Learning Management System: A Case Study. Internal Research Reports.
Thomas, A., & Rothery, A. (2005). Online repositories for learning materials: the user perspective. Ariadne (45, p. [n]).
Uhrenfeldt, L., H. Aagaard, E., Hall, L., Fegran, M., Ludvigsen, M. S., & Mayer, G. (2013). A qualitative meta synthesis of patients’ experiences of intra- and inter-hospital transitions. Journal of Advanced Nursing, 69 (8), 1678-1690. https://doi.org/10.1111/jan.12134
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta-synthesis method for qualitative research: A literature review. Journal of Advanced Nursing, 50(2), 204-211. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03380.x
Zahedi Nooghabi, M. (2015). An Analysis of the Factors Affecting the Institutional Repositories Development in Universities based on the Information Systems Theories. Library and Information Science Research Journal, 5(1), 280-300. (In Persian)