بررسی وضعیت مهارت‌های نرم کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر هدف تعیین وضعیت مهارت‌های نرم کتابداران دانشگاهی استان کرمانشاه از منظر کتابداران شاغل در این دانشگاه‌هاست.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی استان کرمانشاه (58 نفر) تشکیل می‌دهند. این پژوهش به صورت سرشماری انجام شده است و 51  مورد از پرسشنامه‌های توزیع شده تکمیل و بازگردانده شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه ساندرز (2019) استفاده گردید. جهت آزمون پایایی پرسش‌نامه، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، میزان آلفای به دست آمده 81/0 است که نشان‌دهنده ضریب پایایی مطلوب برای سؤالات پرسش‌نامه است.
یافته‌ها: با توجه به آزمون فریدمن مهارت‌های انتخاب شده با یکدیگر دارای تفاوت میانگین هستند. یافته‌ها نشان داد که 23 مهارت از نظر کتابداران، مورد نیاز تمام فارغ‌التحصیلان، 21 مهارت مورد نیاز اغلب کتابداران، 3 مهارت مورد نیاز برخی کتابداران و 9 مهارت مورد نیاز مدیران براساس میزان فراوانی در نظر گرفته شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بالاترین اولویت‌ها از نظر کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی، مدیریت منابع انسانی/ پرسنل بوده که جزء مؤلفه‌های مدیریتی است. این بدان معناست که کتابداران به مهارت نرم مدیران خود اهمیت می‌دهند و از نظر آنها مهم است که مدیر به بهترین شکل ممکن کتابداران را مدیریت کرده و پرسنل توانمندی را استخدام نماید. مهارت‌های ارتباط بین فردی، خدمات رسانی به مشتری، مهارت‌های جستجو (توانایی جستجو در پایگاه‌های داده، منابع اینترنتی و فهرست‌ها به طور کارآمد و مؤثر)، ارزیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی، کارگروهی، مشاوره خوانندگان، تعامل با جوامع مختلف و آشنایی با اخلاق حرفه‎‌ای جزء مهارت‌های مهم هستند. به عبارتی، تمام فارغ‌التحصیلان بدون در نظر گرفتن مسیر شغلی آینده خود باید با این مهارت‌ها آشنایی داشته باشند. همچنین مؤلفه‌های ارتباطی دارای اهمیت زیادی برای کتابداران هستند. مهارت‌های نرم به اندازه مهارت‌های سخت مهم هستند و دانشجویان باید سعی بر یادگیری مهارت‌های نرم داشته باشند تا موفقیت را برای خود و سازمان به ارمغان بیاورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Soft Skills Status of University Librarians in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • Saleh Rahimi 1
  • Faramarz Soheili 2
  • Fatemeh Rahimi 1
1 Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Teheran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Specialized technical skills alone in the field of library and information management are not sufficient, and information specialists who demonstrate a combination of hard and soft skills are preferred by employers in the present era, as they possess a clear competitive advantage. Therefore, the aim of this research is to determine the current status of core skills among university librarians in Kermanshah province from the perspective of librarians working in these universities.
Methods: The present research is applied in nature and conducted using a survey method. The statistical population of this study consists of all university librarians in Kermanshah province (58 individuals). The research was carried out through a census, and 51 completed questionnaires were returned. The Sanders questionnaire (2019) was used to collect research data. To test the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used, and the obtained alpha value was 0.81, indicating the desirable reliability coefficient for the questionnaire items. The collected data were analyzed using Friedman test and frequency distribution.
Results: According to the Friedman test, the selected skills have a significant difference in mean, with the highest priority being HR/personnel management. Frequency distribution was used to answer other questions. The findings showed that 23 skills are needed by all graduates according to librarians, 21 skills are often needed by librarians, 3 skills are needed by some librarians, and 9 skills are needed by managers based on their frequency.
Conclusions: The study showed that according to librarians in Kermanshah province's university libraries, the highest priority is human resource/personnel management, which is one of the managerial components. This means that librarians value the soft skills of their managers and consider it essential for managers to manage librarians in the best possible way and hire capable personnel. Interpersonal communication skills, customer service skills, search skills (ability to search databases, internet resources, and catalogs efficiently and effectively), evaluating and selecting information resources, teamwork, reader’s advisory, interacting with diverse communities and knowledge of professional ethics are among the other important skills considered in terms of librarians' needs. This means that all graduates must be familiar with these skills regardless of their future career path. Since according to librarians, soft skills are necessary for all graduates of the library and information science field, it seems that updating the curriculum of this field should focus on offering courses that teach these skills, and efforts should be made to teach soft skills to students through education. Also, two communication skills, interpersonal communication and customer service, which are the most important skills, are among the communication components. This also indicates the importance of communication skills for graduates. Soft skills are as important as hard skills, and students should try to learn soft skills regardless of their future career path to achieve success for themselves and their organization. Moreover, librarians should also try to improve their soft skills to be more successful in their careers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • Kermanshah province
  • soft skills
  • university library librarians
اکبری، زهرا (1397). ضرورت تهیه و تدوین و گنجاندن واحد درسی مهارت‌های نرم یا عمومی لازم برای دانشجویان علوم پزشکی در برنامه درسی آنها. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 13(2)، 139-114.
خالق‌خواه، علی، و نجفی، حبیبه (1399). نقش سواد علمی- فناوری مدیران آموزشی در افزایش مؤلفه­های مهارت نرم. رهیافتی نو در در مدیریت آموزشی، 11(46)، 104-85.
محمدزاده، علی، و ستوده قره‌باغ، رحمت (1397). مهارت‌های نرم برای دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های مهندسی.  آموزش مهندسی ایران، 20(80)، 29-1.
References
Ahmad, S. Ahmad, S. & Ameen, K. (2021). A qualitative study of soft skills development opportunities: perceptions of university information professionals. Global Knowledge, Memory and Communication, 70(6/7), 489-503. https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2020-0073
Ahmad, S. Ameen, K. & Ahmad, Sh. (2021). Information professionals’ soft skills status and barriers in its development: a mixed method study. Library Management, 42(1/2), 80-92. https://doi.org/10.1108/LM-03-2020-0048
Anthony, S., & Garner, B. (2016). Teaching Soft Skills to Business Students: An Analysis of Multiple Pedagogical Methods. Business and Professional Communication Quarterly, 79(3), 70-­360. https://doi.org/10.1177/2329490616642247
Chakravarti, S. & Chakraborty, S. (2018). The Teaching of Soft Communication Skills in Entrepreneurship Development Courses at the þ2 Level in India. IUP Journal of Soft Skills, 12(4), 30–40.
Davis, R. & Saunders, L. (2020). Essential Skills for Corporate and Special Librarians. Journal of Library Administration, 60(7), 762-783. https://doi.org/10.1080/01930826.2020.1786984
Decker, E. N. (2020). The X-factor in academic libraries: the demand for soft skills in library employees. College & Undergraduate Libraries, 27, 1-15. https://doi.org/10.1080/10691316.2020.1781725
Glosiene, A. & Robinson, L. (2007). Continuing professional development for library and information science: case study of a network of training centers. Aslib Proceedings, 59(4/5), 462-474. https://doi.org/10.1108/00012530710817645
Gupta, Y. (2009). Building a better business student. BizEd, 9(6), 62-63.
Gypin, L. (2019). Soft Skills: Hard to Teach? On Self-Direction, Flexibility, and Other Things You Didn’t Learn in Library School. American Libraries, January 27.
Hashim, L. B. & Mokhtar, W. N. H. W. (2012). Preparing new era librarians and information professionals: trends and issues. International Journal of Humanities and Social Science, 2(7), 151-156.
Howe, S. (2010). Can EQ be learned? Fleet Maintenance. Fort Atkinson, 14(10), 36.
Hussain, I. (2017). Continuing professional development of university librarians: a case study of universities in Peshawar. Unpublished master thesis, University of Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa.
Kang, Y. J. & Ritzhaupt, A. D. (2015). A Job Announcement Analysis of Educational Technology Professional Positions: Knowledge, Skills, and Abilities. Journal of Educational Technology Systems, 43(3), 231–56. https://doi.org/10.1177/0047239515570572
Kovacs, I. & Zarandne, K. V. (2022). Digital marketing employability skills in job advertisements – must-have soft skills for entry level workers: A content analysis. Economics and Sociology, 15(1), 178-192.
Majid. Sh, Liming. Zh, Tong. Sh, & Raihana. S. (2022). Importance of Soft Skills for Education and Career Success. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 2(2), 1036-1042. http://dx.doi.org/10.20533/ijcdse.2042.6364.2012.0147
Matteson, M. L., Anderson, L. & Boyden, C. (2016). Soft Skills: a Phrase in Search of Meaning. Portal. Libraries and the Academy, 16(1), 71–88. https://doi.org/10.1353/pla.2016.0009
Mitchell, G. W., Skinner, L. B., & White, B. J. (2010). Essential soft skills for success in the twenty- first century workforce as perceived by business educators. Delta Pi Epsilon Journal, 52(1), 43-53.
Moreno-Luna, D. A. and Barco-Alzate, P. A. (2019). Teaching Soft Skills in a Peer-Assisted Methodology. Industrial Management, 61(6), 26–30.
Mwaniki, P. W. (2018). Envisioning the Future Role of Librarians: Skills, Services and Information Resources. Library Management, 39(1–2), 2–11. https://doi.org/10.1108/LM-01-2017-0001
Robels, M. M. (2012). Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. Business Communication Quarterly, 75(4), 453-465. https://doi.org/10.1177/1080569912460400
Saunders, L. (2019). Core and More: Examining Foundational and Specialized Content in Library and Information Science. Journal of Education for Library and Information Science, 60(1), 3-34. https://doi.org/10.3138/jelis.60.1.2018-0034
Van Heerden, A., Jelodar, M.B., Chawynski, G., Ellison, S. A. (2023). Study of the Soft Skills Possessed and Required in the Construction Sector. Buildings, 13, 522. https://doi.org/10.3390/buildings13020522
Wats, M. & Wats, R. K. (2009). Developing soft skills in students. The International Journal of Learning, 15(12), 1-10. http://dx.doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v15i12/46032