مطالعه رفتار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی واطلاع رسانی دانشگاههای دولتی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه رفثار اطلاع یابی اینترنتی دانشجویان تحصیلات
تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی یافته ها نشان
می دهد که اختلاف قابل ملاحظه ای میان استفاده دانشجویان مورد مطالعه از انواع- اطلاعات در اینترنت وجود دارد. به طوری که مقالات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بود و بیشترین هدت آنان ازگردآوری این اطلاعات، برآوردن نیازمای پژوهشی بوده است. دانشجویان مورد بررسی مهم ترین دلیل عدم استفاده از اینترنت را عدم دسترسی عنوان کردند. دانشجویان مورد بررسی بیشتر از موتورهای کاوش راهنما و نمایه ای استفاده میکنند. بیشترین مشکل دانشجویان، نداشتن حساب بانکی در اینترنت بوده است. بیشتر دانشجریان مورد بررسی (4/44 درصد) میزان رضایت خرد را از نحرهء ارائه خدمات اینترنت دانشگاه متوسط ارزیابی کردند. و دلیل عدم رضایت آنها عمدتأ عدم دسترسی یا اشتراک دانشگاه با پایگاه های اطلاعاتی موضوعی مناسب بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Purpose of the present research is to study the internet information seeking behavior of the postgraduate students of Shahid Beheshti University. The findings indicate that there was no significant difference in the amount of using the internet between MA and PhD students. Both used the internet less than 5 hours a week. But there was a significant difference in using various kinds of information in the internet. The highest rate belonged to articles and the students’ research projects. They search engines to start searching the web. These students mostly used guide search engines and index search engines. The students’ most important problem was that they did not have an account in the internet. A number of students (44.4%) evaluated the quality of the internet services of the university as average. Most of them were unsatisfied because the university was not connected to suitable subjective information data bases. Most of the students suggested that in order to improve this situation, they must have more connected PCs to the internet in University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information seeking behavior
  • Internet
  • Postgraduate students
  • Shahid Beheshti University