دوره و شماره: دوره 38، شماره 42 - شماره پیاپی 574، پاییز 1383