مطالعه ای در مورد نحوهء اراثه خدمات به دانشجویان نابینا در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به معرفی جنبه های مختلف بخش نابینایان کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه تهران از جمله مباحثی چون نحوه ایجاد بخش نابینایان، امکانات و تجهیزات و چگونگی ارائه خدمات به دانشجویان نابینا می پردازد، در ادامه جهت رشد و ارتقاء بهتر و بیشتر ارائه خدمات به این عزیزان ، راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article clarifies different aspects of the blind section of the Tehran Central Library and Documentation Center of Tehran University consisting the establishment, especially equipment and the service methods. By the end, some procedures for the promotion and extention of the service methods for the blind and partially sighted are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blinds
  • Central Library
  • services
  • Tehran University