مقایسه کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی وضعیت کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه أزاد اسلامی (آبادان، خرمشهر، امیدیه اهو از،ایذه، بهبهان دزفول، رامهرمز، شوشتر، ماهشهر، مرکز علوم و تحقیقات، و مسجد سلیمان) و مقایسه نتایج حاصل از این بررسی با پیش نویس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران " بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی از نوع توصیفی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که وضعیت کتابخانه های مورد بررسی به ویژه از نظر کمی (نیروی انسانی مجموعه، ساختمان و تجهیزات، و بودجه) در مقایسه با"استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی " اختلاف چشمگیر دارد اگر چه وضعیت کیفی (اهداف و وظایف، سازمان و مدیریت، سازماندهی منابع و خدمات) آنها به استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azad University Libraries
  • Iran’s University Libraries Standards
  • Islamic Azad University