بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از روش های مطالعه

نویسنده

چکیده

مطالعه از عوامل عمده در پیشرفت پژوهش و نظام های آموزشی است، به همین جهت تلاش در جهت بهبود وضع مطالعه و افزایش مهارت های خواندن و درک مطلب یکی از اقدامات مهم آموزشی به حساب میآید. در این تحقیق میزان آگاهی دانشجویان از شیوه های خواندن اجمالی تندخوانی، عبارت خوانی دقیق خواندن، تجسسی و انتقادی بررسی شده است و این میزان اکاهی بر حسب جنسیت معدل و رشتهء تحصیلی دانشجویان ارزیابی شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مجتمع علوم انسانی دانشگاه یزد است. نتایج کلی تحقیق حاضر نشان می دهد که میزان آگاهی دانشجویان نسبت به روش های مطالعه اندک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Reading is an important factor in any educational system and research development. Therefore, any effort to promote the reading skills and comprehension is useful for educational procedures. The present study is to survey the Yazd University students in terms of their skill levels in brief redding, phrase readingm, critical reading, etc, compared, to the sex, field of study, and grades of students. The population of the study consists all the students of the Humanities Complex affiliated to Yazad University. The findings , in general, indicate that the level of the students reading skills is very low.

کلیدواژه‌ها [English]

  • humanities
  • Reading Skill
  • students
  • Yazad University