ارزیابی درونی گروه آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

نویسندگان

چکیده

ارزیابی درونی رهیافتی وابسته به الگوی ارزیابی اعتبارسنجی است که مرحلة آغازین کاربرد الگوی اعتبار سنجی تلقی می شود جامعه آماری در این ارزیابی شامل چهار زیر مجموعة گروه کتابداری و اطلاح رسانی دانشگاه اصفهان است که اعضای هیأت علمی دانشجویان، دانش آموختگان و مسئولأن دانش آموختگان را در برمیگیرد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های متفاوتی بوده که بین این کروه ها وزیع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها برحسب 9 عامل ثعیین شده مورد سنجش قرارگرنت. یافته ها نشان می دهد که سطح مطلوبیت ها نازل است، به نحوی که میزان عامل هیأت علمی و فرایند تدریس و یادگیری با کسب 21/3 بالاترین داده میزان مطلوبیت، و فقدان رسالت ها و اهداف گروه و نداشتن تعریف دقیق و مشخص از این اهداف به منزلهء پایین ترین سطح عوامل در میزان مطلوبیت با 9/1 از سوی جامعهء أماری تلقی شده است. در نهایت، پژوهش دارای پیشنهاداتی به منطور دگرگونی در وضعیت آمرزشی، پژوهشی، و عرضهء خدمات تخصصی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Internal evaluation is an approach based on the validation model and the first step toward the application of the validation model. The academic system enters this stage for self-evaluation and highlighting of the points of weakness and strength. In the present evaluation study, four groups of information from the Department of Library and Information Science of the University of Isfahan were addressed, including: 1) The faculty members; 2) The students;
3) The graduats; and 4) The staff. The instruments were different questionnaires for data collection. Total and sample counts were employed for the analysis, and the SPSS software was used for statistical procedures. Data analysis was based on nine criteria: Objectives and goals; organizational make up; faculty; students; teaching/learning processes; courses and instruction; graduates; research & instruction facilities; and research projects. The results of the analysis of the data showed that the qualitication degrees are low. The faculty and teaching/learning processes rank highest with a degree of 3.21; objectives and goals lowest with 1.9. This is due to the lack of defined goals and objectives in the Department. In conclusion, the study has some implications for the improvement of instruction and research programs as well as the presentation of technical services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Department of Library and Information Science
  • Internal evaluation
  • University of Isfahan