محیط دستخوش تغییر کتابخانه های دانشگاهی: آموزش کاربران نهایی و راهبردهای برنامه ریزی برای کتابخانه ها در هند

نویسندگان

چکیده

پیشرفت هایی که در فن اوری ارتباطی صررت گرفته کتابخانه ها را از حالت خودمداری خارج کرده و به سمت شبکه های کتابخانه ای و اطلاعاتی سوق داده است. در این محیط دسترسی بی واسطه کاربران به اطلاعات راحت تر شده است و ممکن است نقش کتابداران متخصص را با چالش روبه رو کند؟ اما کتابداران متخصص می توانند با آموزش کاربران در دستیابی به اطلاعات، نقش موثرتری در عصر اطلاعات داشته باشند. این مقاله علاوه بر تاکید بر آموزش رسمی کاربران، راهبردهایی را برای محیط در حال تغییر کتابخانه های دانشگاهی از حالت خودمداری به سمت شبکه های کتابخانه ای و أینده ای دیجیتالی ترسیم میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Developments in communication technologies have changed the library and information environment; And libraries have shifted from stant-alone libraries to information networks. This environment makes direct access to information easier for users, but this issue may challenge the role of librarians. Thus librarians and information scientists can perform a more effective role in information age by end-users training in access to information. This paper, in addition to emphasis on user education, describes strategies to guide the acaemic libraries for transition to digital future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic library
  • India
  • User Education Planning