بررسی فرایند اطلاع جویی پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلأع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت چگونگی فرایند جست و جوی اطلاعات پیوسته دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام پذیرفته است. با توزیع پرسشنامه بین 36 دانشجوی ویژگی های جمعیت شناختی، میزان دانش جست و جو و زمینه های علاقه مندی آنها در اینترنت مشخص گردید. بر پایه یافته های پرسشنامه چهار سناریوی جست و جو در زمینه های موضوعی علمی پژوهشی، اخبار و سرگرمی طراحی و در اختیار دانشجویان قرارگرفت. با استفاده از بستهء نرم افزاری Track 4 win کلیهء حرکات و رفتار جست و جوی دانشجویان در چند پایگاه اطلاعاتی در محیط access Microsoft در قالب گزارش ثبت و ضبط شد. در پایان جست و جوها از یکایک دانشجوبان مصاحبه ای با چهار پرسش (سه پرسش بسته و یک پرسش باز به عمل آمد. باکاربرد روش تحلیل گزارش و بستر قرار دادن مدلی برگرفته از مدل فرابند اطلاع جویی مارکیونی نی مشخص شدکه دانشجویان در فرایند جست و جوی خود به ترتیب در مراحل ارزیابی نتایج 63/35 درصد فرمول بندی و اجرای پرسش با 42/27 درصد، گزینش منبع با 32/17 درصد؟ اسنخراج اطلاعات با 99/14 درصد، دریافت مسئله با 82/2 درصد، و توقف انعکاس با 87/1 درصد در حال تردد و توقف بودند. بر پایه گزارش های به دست آمده رفتارهای کاربران به لحاظ تعداد رکورد زمان، سناریو ضریب موفقیت، مدرک نوع سایت های مورد بازدید تکرار استفاده از سایت یا سایت های خاص راهبرد کاوش نوع و میزان خطا وکلید واژه ها مورد بررسی قرار گر فت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of understanding the online information-Seeking Process(ISP) among M.L.S students of libiary and information sciences at the state universities of Tehran. 36 students’ demographic features, preliminary knowledge and field of interests in web searching were identified using a questionnaire. Based on obtained results, 4 search scenarios in scientific, news and entertainment areas were designed and submitted to students. At the end of their search process, the participants were interviewed and asked 4 questions (3 close-ended and one open-ended). Using Track4Win Software Package, all search actions of the participants were recorded in Access Microsoft databases. Using Log Analysis method, and basing Marchionini’s ISP model, it was revealed that the participants go through the following stages during their information seeking process:35.63 percent in examin results, 27.42 percent in formulating and executing query. 17.33 percent in selecting source, 14.99 percent in extracting information, 2.82 percent in defining problem and 1.78 percent in reflecting/stopping. Based on logs, additional results were obtained, including records, time, scenarios, retrieved documents, first visited web sites, most frequently used web sites, search strategies, errors, and keywords.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information-seeking process(ISP)
  • Internet
  • L.1.S students
  • Online searching