دوره و شماره: دوره 38، شماره 41 - شماره پیاپی 575، تابستان 1383