بررسی ضریب تأثیر پایان نامه های رشتهء کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران (1357- 1380)

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش با استفاد. از روش تحلیل استنادی به بررسی ضریب تاثیر پایان نامه های مورد استناد در مجمومه مآخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد کتابداری و اطاع رسانی دانشگاه های دولتی شهر تهران در طول سال های 1357 تا 1380 پرداخته شده است. پایان نامه 96/9 درصد (293 1 مورد) از کل منابع مورد استناد را در برمیگیرد. میانگین استنادهای محاسبه شده در پایان نامه های این سه دانشگاه 28 منبع با احتساب موارد مکرر برای هر پایان نامه بوده است. بیشترین پایان ها به حوزه موضوعی مواد و منابع با 8/14 در صد (70 عنوان) و کمترین پایان نامه ها به حوزه موضوعی خواندن با 85 درصد (4 عنوان) گرایش داشته آند. در طول 24 سال از مجموعه 473 پایان نامه 256 پایان نامه مورد استناد قرار گرفته اند که در این میان پریسامدترین پایان نامه؟ پایان نامه فریده عصاره (1361) با 12 استناد از دانشگاه تهران پایان نامه معصومه سلیمی جهرمی 1366 با 17 استناد از دانشگاه علوم پزشکی ایران و پایان نامه نصرت ریاحی نیا (1372) با 11 استناد از دانشگاه تربیت مدرس است. بیشترین میزان اثرگذاری را به ترتیب پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1372 دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 و دانشگاه تهران در سال 1378 داشته اند. در این میان بیشترین تیم عمر مربرط به دانشگاه تهران در سال 1380 (نه سال) و کمترین أن مربوط بة دانشگاه تربیت! مدرس در سال 1371 (دو ماه) بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study, the impact factor of the cited dissertations have been measured in the US dissertations, being defended during 1978-2001 in Tehran public universities. To achieve the objectives of the study, citation analysis method was applied. The findings indicate that the citations of 473 dissertations were mostly book-based (59.8%). Dissertations also were cited about 9.96%(i,293 citations) from total cited materials. The average number of citations was 28. As regards the impact factor of dissertations, the study showed that those of Iran Medical Science University had the highest impact factor in 1993, followed by Tarbiat Modarress University in 1993, and Then University of Tehran in 1999. Concerning the half life of cited dissertations, those belonging to University of Tehran had the highest half life(9 Years) in 2001, and those of Tarbiat Modarress University had the lowest half life(2 months) in 1992.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Half Life
  • Impoct Factor
  • LIS Dissertations