مروری بر کتاب تر جمان ا لبلاغه

نویسندگان

چکیده

متن حأضر معرفی کتاب ترجمان البلاغه اثر محمدبن عمر رادویانی است که در سال
80 13 به اهتمام و تصحیح و توضیح پرفسور احمد آتش و به کوشش استآدان محترم دکتر اسماعیل حاکمی ؤ دکتر توفیق سبحانی توسعط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انتشار یافته است. علاوه برسرگذ شتنامه های بسیار مختصری از رادویانی و احمد آتش، مزایای نشر. حاضر نیز نسبت به نشر قبلی برشمرد ه شده است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This article is introducing the book of Tarjoman Al-Balagheh by Mohammad Ibn Radoyany, which was corrected and commented by prof Ahmad Attash, and is revised with additional corrections and commentarian by Yofigh H.Sobhany and Esmaeil Hakemy and is
published by Anjeman-e Assur va Mafekher farhangy. Besides two brief biographies of Radoyany and Ahmad Attash, the preferenes of the present revision is counted reqarding the previous one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -