دوره و شماره: دوره 36، شماره 39 - شماره پیاپی 576، اردیبهشت 1381 
مروری بر کتاب تر جمان ا لبلاغه

محمدبن عمر رادویانى؛ پرفسوراحمدآ تش؛ دکتراسماعیل حاکمى؛ دکتر قاسم صافى؛ توفیق سبحانی