ارزیابی شیوه نامه های استناد در نشریات معتبر دانشگاه تهران

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش وضعیت استناد در نشرپات معنبر فارسی دانشگاه نهران که نا یایان گردآوری داده های پژوهش (پایان فروردین 82) حداقل یک شماره های مربوط به سال 1380 آنها انشار یافته، مورد مطالعه قرارگرفته است. یافته ها بیانگر آن است که 90، درصد نشربات مورد بررسی پیروی ازشیوه استناد شناخته شده ای را توصیه کرده اند یا در راهنمای نگارش خود حداقل. یک قاعده در زمینهء استناد در متن،- ساختار مآخذ، با نظم منابع در فهرست مآخد ارائه کرد. اند. نزدیک په 39 درصد دستورالعمل های استناد تدوینی نشریات مورد بررسی مبتنی بر شیوه های استناد معیار برون متنی هستند که درصد 33 در صد متعلق به شبوه های معیار ان. ال. ام. و ونکوور است. شیوه های معیار 61 درصد از دستورالعمل های استناد تدوینی نشریات نیز، درگروه شیوه هایء معیار درونی متنی (شیوه های هاروارد! و ای. پی ای) قرار دارند. بررسی میزاق پیروی مقالات از دستورالعمل های استناد تدوینی نشریات نیز بپانگر وضعیت رضایت بخشی است. بررسی مقالات از : دستور العمل- استناد نیز نشان می دهد که شیوه های استناد معیار در نظام استناد مقالاث بر دو نشربه مبننی بر شبوه های استناد درون متنی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this study the citing situation of accredited Persian journals of Tehran University in 2001, which at least one of their issues have been published till the end of data gathering in this research, has been examined. The research methods used in the present stuey are survey and content Analysis. The results indicate that in total, 90 percent of the journals either have their own citing instructions or recommend following known citation styles. 39 percent of the citing instructions of the journals are based on “out of the text citation styles”, that 33 percent of which belong to NLM and Vancouver Styles. Also, 61 percent of the citing instructions of the journals are based on “in the text citation styles”, all of which belong to APA and Harvard styles. In terms of articles following their journal’s citing instruction, the findings indicated satisfactory situation. It is also shown that the citation systems of articles in two journals, having no citing instruction, are based on “in the text citation styles”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accredited Journals
  • Citation Styles
  • Tehran University