دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 577، بهار 1382 (40)