دوره و شماره: دوره 37، شماره 1 - شماره پیاپی 577، فروردین 1382 (40)