بررسی چگونگی استفاده از مجلات الکترونیکی الزویردر دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

استفاده از مجلاث الکنرونیکی الزویر در دانشگاه تهران به روش تحلبل گزارش وب مورر مطالعه قرار گرفت. یافته های نحقبق نشان داد که ابن پایگاه در روزهای سه شنبه بیش از سایر روزهای هفته مورد استفاده قرار گرفته است. ساعات 12 تا 6 بعدازظهر پر اسنفاده ترین و ساعاث اولیه بامداد کم استفاده ترین بخش شبانه روز را تشکیل می دهند. طی مدت زمان مورد مطالعه درخواست های زپادی برای درپافت مقالات پی دی اف به این پابگاه ارسال شد" است که از ابن میان بیشتر از نیمی از أنها به طور مرففیت آمیز بارگذاری شد و مابقی با پیام های خطا پاسخ گفته شده اند. این امر نشانگر آن است که دسترسی کاربردان به مقالات مورد نیاز چندان رضایت بخش نیست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study reports a web log analysis of Elsevier’s ScienceDirect usage at Tehran University. The server traffic is highest in Tuesdays. The usage is highest during 12PM through 6PM and lowest during the early morning hours. More than half of the requested PDF files is successfully downloaded and the rest is responsed by error messages. This shows that the accessibility of c-articles is not satisfactory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Journal
  • Elsevier
  • Log Analysis
  • Tehran University