تحلیل استنادی پایان ناهه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشکده فنی، دانشگاه تهران از سال 1370 – 1379

نویسنده

چکیده

این پژوهش به بررسی الگوهای رفتار علمی فارغ التحصیلان رشتهء مهندس معدن در چهارگرایش دانشگاه تهران در مورد چگونگی استفاده از منابع اطلاعاتی پرداخته است.روش انجام پژوهش تحلیل استتادی است. در این بررسی کوشش شده است تا با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدسث، أمده تعداد متوسط استنادها منابع مورد استفاده زبان پوشش زمانی مجلات هسته (با استفاده از قانون بردفورد) و نیز پریسامدترین عناوین، مورد استفاده دانشجویان تعیین گردد. از بررسی 116 پایان نامه با 2515 استناد مشص، می کردد که استناد به کتاب ها با33/59 در صد بیشترین استناد را به خود اختصاص داده است. میزان استفاد، از منابع انگلیسی با7/57 درصد بیشتر از متون و منابع زبان فارسی است. پر بسامدترین منابع مورد استفاده در هر گرایش و در کل پایان نامه ها در دو زبان " فارسی و انگلیسی مشخص گردید. مجموعه مقالات با 7 سال و 9 ماه "بالاترین و سایر" منابع اطلاعانی با 6 سال و 2 ماه پایین ترین مبانگین نیم عر را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present study is to explore the information seeking behavior patterns among mine engineering graduates studying in Tehran University. Findings indicate that out of 2515 documents cited in [16 Master theses, books(with 59.33%) had the highest rank of citation, English sources, compared with Persian, have been 57.7%. The half life of paper collections calculated as more than seven years and the other sources a little more than six years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • master theses
  • Mine Engineering
  • Tebran University