مطالعهء تأثیر استفاده از اینترنت بر رفتار پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (با تأکید بر سه شاخة علوم انسانی، علوم پایه، و فنی و مهندسی)

نویسندگان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسسی تاثیر استفاده از اینترنت بر ر فتار پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته های دانشگاه تهران در سه شاخهء علوم انسانی، علوم بایه، و فنی و مهندسی بوده است. اعضای هیأت علمی علوم انسانی. معتقدند که اینترنت تا حدودی توانسته است بر کیفیت وکمیت پژوهشی آنان موثر باشد در حالیکه اعضای هیأت علمی علوم یایه و فنی و مهندسی معتقدند که استفاده از اینترنت برکیفپت وکمیت پژوهش آنان تأئبر عمده داشته است. تفارت معنی داری میان میزان تأئیر استفاده از أینترنت بر فرابند پژوهش در سه شاخه" مشاهده شد. سهولت و سرعت بازیابی اطلاعأت. بهبود دسترس پذیری، مفید بودن أز نظر کاربران، هزینه و پشثیبانی فنی و خطوط ارتباطی مناسب به عنوان مهم نرین عرامل مؤثر در اسنفاده از امکانات شبکه توسط اعضای هبأت علمئ، سه شاخه ببان شد مهم ترین عوامل موئر بر عدم اسنفاده از اینترنت عبارتند از: عدم آموزش، مناسب نبودن کیفیت و کمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای موجود در دانشگاه، تردید در هویت نشر الکترونیکی، متنوع بودن مرتورهای جست و جو از نظر روش استفاده، ترافیک شبکه، عدم دسترسی به محل مدرک بازپابی شده به صورت تمام متن و نداشتن وقت کافی. یافته های پژوهش جهت توسعة شبکة اینترنت و آموزش استفاده کنندگان مفید خواهد بود. در پایان پیشنهادهایی براساس نتایج حاصل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the impact of the Internet resources and tools on information-seeking behavior among faculty members in Tehran university for their research activities. Findings indicate using e-mail, search engines, Web browsers, FTP Mailing list and online databases are the most important Internet tools and services in the three faculty branches. The access rate of the e-sources from office was higher than the access rate from home and library. Findings also show that using of Internet was the most important information source beside the print resources in order to access scientific information. The humanities faculty believe that the impact of Internet on quality and quantity of researches are limited, but the science and engineering faculty believe that Internet is effective in the quality and quantity of researches. There was a significant difference between the impact of Internet on research process among three branches. There was no significant difference between the strategies for finding e-sources for research in these branches and also they use the references of printed sources in order to find relevant e-sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • Information Seeking Behaviors
  • Internet
  • research
  • Tehran University