تحلیل استنادی مدخل های اعلام تاریخی غیرشخص لغت ناهه دهخدا

نویسنده

چکیده

هدف از انجا این پژوهش بررسی وضعیت استناد در مدخل های اعلام تاریخ غیرشخص در لغت نامه دهخداست. روش پژوهش تحلیل استنادی است. با اسنفاده از این روش مدخل های اعلام تاریخی غیرشخص مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود وضعیت استناد وضعیت زبانی منابع مورد استناد گرایش موضوعی منابع مورد اسنناد میزان استناد به انواع منابع اطلاعاتی پریسامدترین منابع مورد استناد چگونه است و نیز گرایش موضوعی مدخل ها و وضعیت هر مقولهء موضوعی در این نوع مدخل ها از نظر دارا بودن استناد مشخص گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که در4052 مدخل مورد بررسی 438 منبع مورد استفاده قرار گرفته و جمعأ 5862 استناد به کار رفته است. مدخل های دارای استناد دارای فراوانی 1120 (63/27 درصد) و مدخل های بدون استناد دارای فراوانی 1120 (63/27 درصد، بوده اند. بررسی حاضر با توجه به سؤال اصلی پژوهش نشان داد که گرایش موضوعی منابع مورد استفاده و گرایش موضوعی مدخل ها هر دو متعلق به رده دین می باشند که همخوانی منطقی را نشان می دهد و بیانگر آن است که در زمان تألیف لغت نامه، منابع دینی از فراوانی و مستند بودن اطلاعات بیشتری برخوردار بوده اند؟ و نظر به اشراف مؤلف بر اکثر منابع موجود درأن زمان سعی مؤلف بر آن بوده است که مواردی را انتخاب و به عنوان مدخل معرفی کند که از سندیت و صحت اطلاعات بالایی برخوردار بوده باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of the present study is to explore the citation patterns of the non-personal names being entries in the Dehkhoda Persian Dictionary. Citation analysis was used to determine the status of citations in terms of types of references, citation languages, the frequency of the sources used, and the subject trends of the cited documents. The findings indicate that 438 documents were cited 5862 times in 4052 entries. The subject trend of the cited documents have been mostly to the class of religion. This fact shows the auther interest to the religious sources, probably because of the accessibility and validity of these types of sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation patterns
  • Dehkhoda Persian Dictionary
  • Historical Names