اصل وحدت وسرعنوان های موضوعی

نویسنده

چکیده

سرعنوان های موضوعی،ابزار تفهیم محتوای موضوعی مواد کتابخانه به مراجعه کنندگان می باشند .برای کارایی این ابزار ،هرسرعنوان،باید با رعایت سه اصل،ارائه شده باشد.این سه اصل عبارتنداز:خواننده، ویژگی ووحدت.برای اینکه فهرست نویس بتواند در ارائه هرسرعنوان موضوعی ،این سه اصل را رعایت کرده باشدفهرست سرعنوان های موضوعی به وجود آمده اند که سرعنوان های مندرج درآنها با توجه به سه اصل فوق ،تهیه شده اند .در بازیابی مواد کتابخانه از طریق موضوع ،اصل وحدت،نقش اساسی ایفا میکند .نوشته حاضر ، برخی از مواردی را که درآنها اصل وحدت به طورناخواسته نقض شده است ویا امکان نقض آنها وجود دارد نشان میدهد.راه حل هایی نیز برای حل این مشکل پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Subject headings are the means of conveying the subject content of
h'brary materials to library users. To be more efficient, each subject heading must follow three principles: readers, consistency and specificity. To be able to perform these three principles, the cataloger uses lists of subject headings that are supposed to have performed these
three principles in each one of the subject headings included in them. In subject retrieval of library materials, the principle of consistency plays a major role. This article describes some cases in which the principle of
consistency is unintentionally ignored or is possible to be ignored. Some
solutions are also suggested for each case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Princiole or Unitv
  • Subject cataloging
  • Subject heading