دوره و شماره: دوره 32، شماره 34 - شماره پیاپی 805، بهار 1379