اخبار کتاب وکتابخانه دراوراق روزنامه ی ارشاد از مرتضی قلی خان مؤیدالممالک

نویسنده

چکیده

مرتضی قلی خان مؤیدالممالک ازروزنامه نگاران برجسته ی دوران مشروطیت،درطول حیات مطبوعاتی خویش سه نشریه موسوم به"صبح صادق"،"پلیس ایران"و"ارشاد" رابه طبع آورد.
دراین مقاله ضمن توجه به زندگی سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی اوکه با فراز ونشیب ها همراه بود،اخبار کتاب ،کتابخانه،حق تالیف ،سانسور،وآگهی عنوان کتاب درروزنامه ی"ارشاد"مورد بررسی قرار می گیرد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Morteza Gholi-khan Moayed-al-mamalek was an eminent Journalist in the era of Mashroutiat (Ghajar Period). The Political, Social, and Cultural aspects of his life was challenging. During his Journalistic activities, he published Following newspaper: "Sobhe Sadeg",
"Police-e-Iran", and "Ershad".
While Considering the life of Morteza Gholi-khan this" article investigates the relevant book news, library news, copyright, censorship,
and book title advertised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • book news
  • censorship.
  • Copyright
  • library news