کتابخانه های دانشگاهی وپژوهش: پژوهش موردی

نویسنده

چکیده

مطلب حاضر، نتیجه مطالعات و تجربیاتی درباره ی اهمیت نقش کتابخانه های دانشگاهی در پیشبرد پژوهش است که نویسنده محترم آن با استفاده ازنظرات صاحب نظران واندیشمندان کتابداری و اطلاع رسانی،تجربه سودمند خود را که در پیوند با کلی از کتابخانه های دانشکده ای کسب کرده است بیان می دارد وبا طرح گوشه ای از وضعیت کنونی کتابخانه های دانشگاهی کشور به نقش آنها درانجام ،گسترش،ایجاد انگیزه های پژوهشی و جوانب مختلف حمایت از پژوهشگران می پردازد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Based on the practical experience of the author at faculty level libraries, as well as his personal observation, the article seeks to evaluate the present conditions of the University libraries in Iran and their role in the promotion of reseach in the country. In formulating his suggestions for the improvement of these conditions and how to offer


encouragement and assistance to the academic community, in its research Pursuits. Writer has also drawn upon the views of other experts in the field of library and int'ornation sciences.