دوره و شماره: دوره 0، 29-28 - شماره پیاپی 814، فروردین 1377 
1. بررسی انتشار کتاب در ایران

فرزانه فرزین؛ رکن الدین احمدی لاری


11. زبان های جهان

کنت کاتسنر؛ رضی هیرمندی ‹خدادادی›