رابطه تخصص با مدیریت کتابخانه

نویسنده

چکیده

این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی به بررسی رابطه تخصص ومدیریت کتابخانه می پردازد .برای دریافت این پرسش که مسوول کتابخانه بایدمدیر باشد یا متخصص ،50 پرسشنامه به جامعهموردنظر یعنی کتابداران داده شده است .حاصل نتایج به دست آمده که به صورت ماشینی روی نمودارهایی رسم گردیدحاکی ازاین است که درکتابخانه های ما مسوولین بیشترمدیرند تا کتابدار،و اکثر جامعه مورد تحقیق عقیده برآن دارند که برای پویایی و تحرک کتابخانه وهمچنین مسوولیت ورهبری درست آنها به وجود افراد‹‹کتابدار- مدیر حرفه ای›› نیاز است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In order to resolve the enigma that for the running of a library an expert is more Suitable Administrator, 50 questionaires were circulated among the librarians. The analysis of their answers shows that most of the persons looking after our libraries are administrators and not librarians, whereas the consensus among the librarians is that it is only their community which can introduce a dynamism in the libraries and not the non-professional administrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -