روش ترویج وایجاد عادت به مطالعه در کودکان ،نوجوانان ،دانشجویان و خانواده

نویسنده

چکیده

راه های علاقه مند کردن دانش آموزان ودانشجویان به کتابخوانی وعادت به مطالعه وهمچنین کاربرد ماهرانه ی ان، یکی از مهم ترین ارکانتعلیم وتربیت در جامعه امروزی به شمار می رود.آنچه درمقاله ی حاضر مطرح شده تحقیق روی کودکان ونوجوانان علاقه مند وغیر علاقه مند به کتاب است .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The ways to provide int_rest in reading books and studying habits for both school and university students and its skilled application in studying is one of the most important bases of education in the present society.
The present article seeks to provide the results of the research on children and young adults interested and not interested in the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -