کتابخانه ،بوستان پژوهشگران

نویسنده

چکیده

برای تامین خواسته های ویژه ی دانش پژوهان،شایسته است که اطلاعات کتابخانه ها توسط نرم افزاری قوی رایانه ای شود وبه شبکه های اطلاعاتی جهان متصل گردد .کتابخانه ی مدرن باید به صورت راکتوراطلاعاتی عمل کند بدین معنا که بتواند بیت های اطلاعاتی را با هم واکنش دهدواطلاعات جدیدرا سنتز نمایدتا تمام اطلاعات ودانش موجود از طریق رایانه در دسترس علاقه مندان قار گیرد.همچنین مدیران کتابخانه ها باید تربیت نیروی انسانی کارآمدرا برای تحلیلگری اطلاعات وآشنای با علوم ارتباطی جدید وتعبیه نرم افزارهای جامع ومبسوط برنامه ریزی وساختار کتابخانه الکترونیکی وراانه ای را طراحی نمایند.کتابخانه رایانه ای می تواند به صورت مخزن فکری وعلمی برای مردم وسازمان های اجرایی درآید تا مردم سوالات ومجهولات خودرا مطرح نمایند وپاسخ مربوط رابشنوند .کتابخانه ی مدرن باید توانایی ثبت تمامی تحقیقات اصیل دانشگاهی راداشته باشد،به گونه ای که جهانیان بتوانند ازاین تحقیقات به طور رایانه ای ویا دیگر روش های مرسوم استفاده نمایند.در این مقاله ،تلاش شده این نظرات مورد بررسی قرار گیرد واستفاده کنندگان از کتابخانه ها با نکات ومسائل اصلی اهمیت کتابخانه رایانه ای آشنا شوند .

عنوان مقاله [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -