دوره و شماره: دوره 0، 27-26 - شماره پیاپی 825، فروردین 1376 
استانداردسازی درخدمات کتابداری واطلاع رسانی

دکتر شمشیر گوپتا؛ نعمت الله جهانفرد؛ دکتر رشمی یاداو


دیدگاهها و اندیشه ها پیرامون علم کتابداری در عصر کاربرد فن آوری

مهرانگیز حریری؛ قاسم صافی؛ ماندانا صدیق بهزادی؛ پرویز عازم؛ مهرداد نیکنام


گزیده فرمانها موجود در کتابخانه ملی

زیر نظر دکتر محمد اسماعیل رضوانی؛ با همکاری زهرا حداد و مینا ودادی؛ با اهتمام حوریه سعدی