بررسی مقالات کتابداری واطلاع رسانی 1374-1385

نویسندگان

چکیده

دراین پژوهش، مقالات مندرج درمجلات پیام کتابخانه ،فصلنامه ی کتاب، کتابداری ،اطلاع رسانی وکرانه از جنبه های تالیف وترجمه ،پدیدآورندگان،موضوع ومیزان مشارکت اعضای هیئت علمی،دانشجویان وکتابداران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصله نشان می دهد که بیشترین مقالات به تالیف اختصاص دارد وسهم مردان بیش از نان است .کتابداران نقش عمده ای در تالیف وترجمه داشته اندوبیشترین مقالات درباره ی کتابخانه ها واطلاع رسانی است وبیش از نیمی از مقالات توسط افرادی فراهم شده که تنها یک مقاله منتشر نموده اند .

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The present article seeks to analyse the contributions to the Payam-e-Ketabkhaneh, Ketabdari, Ettela _ rasani and Keraneh from the viewpoint of original writing or translation, writers of the articles, their contents, and the level of collaboration between the faculty members, students and librarians. The _nalysis shows that

کلیدواژه‌ها [English]

  • -