باشگاه کتاب

نویسنده

چکیده

هدایت یک جامعه وتفهیم مسائل ان را تنها نمی توان به رادیو وتلویزیون محول نمود ،بلکه به علت محدودیتهایی که چنین وسائل دارند ویفه ی دولت ودستگاه های مسئول آن است که با انتشار کتاب های آسان ،مسائل ملی ومیهنی را برای ارشاد افراد، واطلاعات حرفه ای برای رشد انواع مهارتها به قیمت ارزان‹نه مجانی› در اختیار آنان بگذارند .این انتشارات باید بطورمداوم درزمینه های مختلف وبه صورت متنوع چاپ شود وبا تیراژ زیاد توسط باشگاه های کتاب در بین افراد توزیع گردد .مطلب حاضر ،این موضوع را بررسی میکند

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The guidance of a society and highlighting of its problems is not entirely the responsibility of the electronic media. In view of the limitations faced by radio and television organizations, the government and its relevant bodies should publish low-priced, target-oriented books in easy language in huge numbers and make them available to the common man through local clubs. The
present article evaluates the significance of such book clubs in enlightening the public opinion on different issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -