آثار خوب، راهنمای کتابداران بخش امانت

نویسندگان

چکیده

دستو العمل ششگانه ی مشخصات آثار بزرگان وگزینش کتاب خوب برای مراجعه کننده ،گزارشی است از ارتباط واقعیت یک متن با خواننده به نحوی که بتوان کتب قابل و اهم رادریک مجموعه ی کتابی تشخیص داد وان را در اختیارجوینده گذاشت .آنچه که در حیات اجتماعی مطرح می باشد براین مبنا استواراست که چگونه می توان از اوقات فراغت ،ادراک صحیحی به شخص اعطا کرد.براین قرار،ضروری است هر کتابدار کتابخانه ی عمومی ،اصل شناسایی آثار بزرگان را فرا گیرد ودر اوقات مناسب به جوینده معرفی نماید.در این نوشته موارد ذیل مورد استناد قرار گرفته اند :
1) در واقع ،کتاب های خوب بیشترین خواننده رادارا هستند.
2) کتابهای خوب برای عموم است ،نه برای افراد خاص .
3) کتاب های خوب همیشه روزمره اند.
4) کتاب های خوب از نظر خواننده ی قابل،مهمترین کتاب ها هستند.
5) کتاب های خوب آموزنده ترین وسرگرم کننده ترین کتابهایند.
6) کتاب های خوب مسائل لاینحل بشری را مطرح می نمایند.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The article deals with six important points namely, good books enjoy the largest readership; good books are meant for general public and not for a specific section of readers; good books are always in demand; an efficient reader attaches utmost importance to good books; good books are also the most instructive and most interesting ones and the good books are those which focus on the most intricate human problems and guide the librarians as how to identify such books and to place them at the disposal of relevant readers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -