استانداردسازی درخدمات کتابداری واطلاع رسانی

نویسندگان

چکیده

متن زیر پیرامون استانداردسازی وبکارگیری ورعایت اکید حداقل هنجارها واستانداردهای تثبیت شده ی علمی درحوزه علوم کتابداری واطلاع رسانی است وسه عامل تشکیل دهنده ی کتابخانه را شامل: ساختمان کتابخانه ،مواد خواندنی وکارکنان کتابخانه دربرمیگیرد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The article concentrates on the standardization and effective use of at least a minimum level of the standards and practices that have already fallen in place in the domain of library and information sciences. It especially takes into account three factors, namely the building of the library, its holdings, and the library staff, as the constituent elements of a library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -