فن آوری ونقش رایانه

نویسنده

چکیده

در دهه های اخیر ،توسعه ودگرگونی های عظیمی در فن آوری اطلاعات وداده ها وتصویر وصدا در سطح ملی وجهانی به وجود آمده که از جنبه کمیّت وکیفیت، به طور کلی ،با زیرساخت های ارتباطی اوایل واواسط قرن بیستم مانندتلفن، تلگراف، رادیو، تلویزیون ،سینما وکتاب متفاوت است . دربخش اطلاعات وارتباطات وسایل ارتباطی وسیع تر ،پیچیده تر وسریع تر شده است.دراین میان، نقش رایانه به دلیل حجم گوناگون اطلاعاتی ای که درداده های آن وجود داردونیز به دلیل قدرت ذخیره وپردازش اطلاعات ،اهمیت بسزایی دارد.باتوسعه رایانه ،امکان نقل وانتقال ودسترسی به دانش ودانستنیها، علم وهنر ،کتابخانه ها ،دانشگاه ها، ومراکز پژوهشی به طور قابل توجهی افزایش یافته است .برنامه های نرم افزاری که این داده های مربوط به هم را پردازش میکنندوآنها را درارتباط با یکدیگرقرارمی دهند،نرم افزار بانک های اطلاعاتی گویند.در میان نشر الکترونیکی وپایگاههای اطلاعاتی ،سی دی رام،یا دیسک نوری اهمیت قابل ملاحظه ای دارد که آن راانقلابی درفن آوری اطلاعات گویند.دراین مقاله،به تواناییهای این فن آوری وتعدادی از بانک های اطلاعاتی مشهور روی سی دی رام ،پرداخته میشود.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The
last
few
decades
have
brought
about
huge
transformation in the field of information technology, data,

picture and sound, both at the national and international levels. These developments are, both in quality as well as in quantity. altogether different from the information infrastructure of the early and middle twentienth century which included telephone, telegraph, radio, television, cinema and books, etc. In the field of information technology, the means of communication are far too extensive, intricate and speedier. In view of its huge data, and enormous storage and processing capacity computer has come to
assume an important position in this new system, and through it
the possibility of exchange of information, and gaining access to libraries, universities, research centres has increased manifold. The software used to process this sort of information are known as information and softwares. Yet another thing which has relvolutionized the information technology both in the sphere of
electronic communination as well as the data banks, is the
CD-ROM. The present article seeks to highlight the potentials of this new technology and introduces some of the data banks available on the CD-ROM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -