ملا محمد شفیع ارسنجانی ملقب به اشرف الکتاب

نویسنده

چکیده

در میان هنرهای زیبای اسلامی،هنر خط از ویژگی خاص برخوردار است که نه تنها هنر بلکه عبادت است واین امتیاز وویژگی ازآنجاست که سروکارهنرمندان خط با کلام خداوندی واحادیث پیغمبر اکرم‹ص› وکلمات بزرگان ومفاهیم عالیه یادراکات بشری است .هنرمند خوشنویس در بعدی معنوی وجوی از زیباییها وشیفتگیها زندگی می کند.در مطلب حاضر، با گوشه ای ازاحوال یکی از خوشنویسان وتذهیبکاران سرزمین ایران آشنا می شویم که در راه آفرینش های هنری ،روزگاری را بدون چشمداشت ازهررنگ تعلقی،با ایثارو فروتنی به پایان برده است.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Calligraphy occupies a special place of distinction among Islamic arts. It is not only an artistic pursuit, but also an act of piety, the reason being that the calligraphers are generally engaged in the reproduction of parts of the Ouran, the Traditions of the Holy Prophet (PBUH), the quotable quotes of the religious
elite and the best of what the human brain has to offer. Most of their time is spent in an atmosphere breathing with spiritualism and beauty. The present article deals with the life and activities of
one of the leading Iranian calligraphers and illuminists who devoted all his life to the pursuit of this profession without any extraordinary expectation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • -