فهرست نمونه نامهای نویسندگان وسرایندگان در زبان اردو برای استفاده فهرستنگاران وکتابداران

نویسنده

چکیده

این مقاله، راهنمای فشرده ای برای فهرستنویسان ، کتابداران و سایر علاقه مندان درباره اسامی نویسندگان اردو زبان و املای لاتین آنان است. منابعی که راهنمای نگارنده در تألیف آن بوده عبارت است از : «فرهنگ سخنوران» ، «فهرست مستند اسامی مشاهیر ومؤلفان» و اولین تذکره های تاریخ ادبیات اردو در شبه قاره هند و پاکستان

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

-