نیروی انسانی متخصص کتابخانه های دانشگاه تهران

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف ترسیم تصویری کمّی از نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های دانشگاه تهران انجام شده است .مسئله افزایش منابع اطلاعاتی وافزایش تعداد دانشجویان ،به خدمات فنی واطلاع رسانی بیشتر وگسترده تری نیاز دارد وچنین فرض شده است که نیروی انسانی شاغل دراین کتابخانه ها با نیازهای موجود تناسب ندارد. لذا اطلاعات لازم از کتابخانه های این دانشگاه درنیمه دوم 1375 گردآوری ودرجدول هایی تنظیم وبا استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران سنجیده شد سپس یافته ها تجزیه وتحلیل ونتایج اخذ شده به همراه پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this survey is a quantitaive report of the specialized
personnel in libraries of Tehran University. The increase in infonnation materials and the large number of acceptance of students cause an increase in the need of processed infonnation and services. The hypothesis
is that these libraries lack the required staff to offer the infonnation se/Vices. Data were gathered from all libraries by aquestionaire. They were summarized in tables and compared with the standards of college and
university libraries. The results were ana lysed and some suggestions are offered for their improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation of libraries
  • specialized personnel
  • TehranUniversity libraries.