دوره و شماره: دوره 35، شماره 37 - شماره پیاپی 838، اردیبهشت 1380 
کتابخانه های اسلامی

جیمز وستفال تامپسون؛ عباس ابراهیمی؛ دکتر احمد شعبانی