دوره و شماره: دوره 35، شماره 37 - شماره پیاپی 838، بهار 1380 
6. کتابخانه های اسلامی

جیمز وستفال تامپسون؛ عباس ابراهیمی؛ دکتر احمد شعبانی