کاربرد فناوری اطلاعات درکلاس های درس کتابداری

نویسنده

چکیده

امروزه آموزش ازشیوه های جدید با استفاده ازفناوری های جدید بهره می گیرد .روش یاددهی –یادگیری به صورت تعاملی بین استادو دانشجو درآمده ودر نتیجه شیوه های آموزش دگرگون شده است .دررشته کتابداری واطلاع رسانی هم بسیاری از دروس از جنبه نظری به جنبه کاربردی تبدیل شده یا کارهای عملی وکاربردی فناوری های رایانه در آن افزایش یافته است.این مقاله به کاربرد فناوری اطلاعات در کلاس های درس گروه های کتابداری واطلاع رسانی و تجهیز این کلاسها به امکانات نوین رسانه های آموزشی اشاره دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, education and training uses new methods alongwith new technologies. Methods of Instructing - Learning has changed into an
interactive method between instructors and students, In the field of fibI'm}' and injol711ation science also most of courses has been changed ii-om
theoretical fol711s to applied ones and practical works and applications of computers and networks has been increased. This article points to the
applications of injol711ation technology in the classrooms of lib I'm}' and infol711ation dept,I'. And the nessecity of the installation of new

technological facilities and educational media in the classrooms and
practice areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Application of computer in classrooms
  • Information Technology
  • Instroctors Educationa medial
  • library and information science
  • students