نگاهی به عناوین پایان نامه های دکترای کتابداری و اطلاع رسانی خارجی بین سال های 1994تا1999

نویسندگان

چکیده

تحلیل موضوعی پایان نامه های هر رشته در یک دوره زمانی مشخص ،تصویری از فعالیت های پژوهشی در حوزه ی مورد بررسی را ترسیم میکند .در این مقاله برگزیده ای ازپایان نامه های دکترای کتابداری واطلاع رسانی دانشگاههای خارج از کشور‹177 عنوان›،طی پنج سال گذشته ‹1999-1994›موردبررسی موضوعی قرار گرفت.نتایج این تحلیل موضوعی حوزه های علمی مورد علاقه ی پژوهشگران رادراین سال ها نشان میدهد .بیشترین گرایش موضوعی پایان نامه های مورد بررسی به فناوری اطلاعات وارتباطات وموضوع های وابسته به آن اختصاص دارد. علاوه براین علوم رایانه ای بیشترین تاثیر را درموضوع پایان نامه های این سال ها داشته است .در میان انواع کتابخانه ها ،بیشتر پژوهش ها به نوعی به کتابخانه های دانشگاهی مربوط می شود .در پایان تعدادی ازنمونه های بررسی شده ،به عنوان پیشنهاد موضوع پژوهش های مشابه در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Subject analysis of the dissertations of a discipline in a clear distinguished period of time, depicts a picture and illustrates the research activities of that area.
In this article, an excerpt of doctoral dissertations in library and information sciences of foreign countries (177 titles) in a five years period (1999-1999) has been studied. the results of this subject analytical study
depicts the interested areas of research of the discipline in these years. Most of the subjects tend to infonnation technology, communication and their related topics. In addition, computer sciences has the most influences
upon these dissertation. Of different kinds of libraries, academic libraries had the first priority. At the end, some samples of the studied dissertation
were offered as proposed subject reserches in this country.
KEY

کلیدواژه‌ها [English]

  • library and informaation sciences dissertations
  • subjectanalysis.