کتابخانه های اسلامی

نویسندگان

چکیده

پس از رحلت حضرت محمد‹ص›در سال 632 میلادی ،درطول چند دهه پیروان ان بزرگوار فتوحات چشمگیری داشتند. در کمترازصدسال از وفات رسول اکرم ‹ص›حکومت اسلامی از آسیای میانه به سمت جنوب تا هندوستان ،ازجانب غرب سراسر خطه شمال آفریقا، وازاین مکان به طرف شمال تا اسپانیا گسترش یافت.
در قرون هشتم ونهم میلادی ،جهان اسلام از علوم یونانی استقبال کرده وبسیاری از آثار اصیل یونانی را به عربی ترجمه کرد.
در مقاله حاضر سعی شده به رشد نهادهای کتابخانه ای در سراسر جهان اسلام با توجه به توسعه ی علوم وفرهنگ درممالک اسلامی در طول دوره ی استقرار وتحکیم دین مزبور توجه شود ودستاوردهای فنی وکاربردی کتابخانه ها در این حوزه ی جغرافیایی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The first part of this articl is about the development of Islam in European Western Countries, Africa and the Eastern Countries such as
India, during the first century after Mohammad, the prophet. In 8 th and 9 th centries most of Greek scintific books were translated into Arabic.
The second part of the article denotes the establishment of libraries in Islamic world and their interest to the development of science and culture
in their geograraphical areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Libraries
  • libraries history
  • Middle Ages libraries