بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230 تا 1380

نویسنده

چکیده

از آنجا که پس از تهران ،آذربایجان ومرکز آن تبریز،هسته اصلی رویدادهای تاریخی واجتماعی در طول یکی دو قرن اخیر ایران بوده وبیشترین تعداد روزنامه پس از تهران در آنجا منتشر شده است ."بررسی اجمالی تاریخ روزنامه های آذربایجان از 1230تا 1380‹1851 تا2001 م›"می تواند از ارزش بالایی برخوردار باشد.دراین مقاله نخست هدف بررسی تاریخی و منظوراز آذربایجان وتعریف روزنامه بیان شده ،سپس 150 سال روزنامه های آذربایجان به تفکیک نوع چاپ ،نوع زبان ،دهه ی انتشار،دوره ی انتشار ،جای انتشار،فاصله ی انتشار وگرایش های موضوعی ،مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As a fact, Tabriz after Tehran, as the center of Azarbayejan, has been the mainpoint of social and historical events in the last two centuries. There has been published most of the Iranian newspapers in this region compare with other part of the country. The present paper is a historical
review of Azarbayejanian newspaper covering period of 1851-2001 (1230-1380)", At first definitions of Azarbayejan region, newspaper
specifications and historical reviewing purposes are given. Then 7 analytical charts in the period of 150 years are provided, according to: the
kinds of printing, language, publishing data, location of publishing,
frequency of publishing and to the selected subjects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azarbayejan
  • history
  • Newspapers