استفاده ی کاربردی از فناوری اینترنت به عنوان ابزار تحقیق

نویسنده

چکیده

تار جهانگستر وب1‹WWW› انقلابی دردسترسی افراد درسراسر جهان به اطلاعات پدید آورده است.این شبکه جهانی امکانات جدیدی را در زمینه دستیابی به منابع کتابخانه های دیجیتالی ،توزیع وبازیابی اطلاعات عمومی وتخصصی ،آموزش،تجارت،سرگرمی ،دولت وبهداشت وسلامتی مهیا نمده است .مقاله حاضر به معرفی ابزارهایی می پردازد که می توانند درشناسایی وبازیابی سریع منابع اطلاعاتی مختلف برای انجام تحقیقات پیرامون موضوع های تخصصی به ما یاری رسانند. همچنین آدرس تعدادی از سایت های وب نیز که می توانند نقاط شروع مناسبی برای انجام کارهای تحقیقاتی به حساب آیند معرفی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The World Wide Web(WWW) has revolutionized the way that people access information, and has opened up new possibilities in areas such as
digital libraries, general and scientific information, dissemination and retrieval of information, education, commerce, entertainment, government,
and health care. This paper provides guidelines in the area of locating scientific information. Emphasis is put on tools that are capable of searching the Web. A number of Web sites addresses which are good
starting points to do research online are also introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information retrieval
  • Internet
  • search skills
  • Specialized databases