بررسی نگرش کتابداران کتابخانه‌های بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی نگرش کتابداران کتابخانه بیمارستانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی نسبت به ارائه خدمات کتابخانه‌ای به بیماران انجام گردیده است. روش پژوهش پیمایشی است و جامعه پژوهش شامل 30 کتابخانه بیمارستانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، و شهید بهشتی است و داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است. بر اساس نتایج این پژوهش فقط 1/6 درصد بیماران از خدمات کتابخانه‌ای استفاده می‌کنند، و تنها 7/26 درصد از کتابخانه‌ها در وضعیت مکانی مناسبی قرار دارند تا بیماران بتوانند از آنها استفاده کنند. 3/3 درصد کتابداران برای ارائه خدمات به بیماران آموزش دیده‌اند. 80 درصد کتابداران معتقدند که کار در کتابخانه بیمارستانی برایشان رضایتبخش است. 90 درصد کتابدارادن با علاقه سرکار حاضر می‌شوند. 4/83 درصد کتابداران حاضرند، علی رغم مزایای ناکافی، در کتابخانه بیمارستان کار کنند. از نظر 7/86 درصد کتابداران، مدرک تحصیلی نقش زیادی در موفقیت آنها دارد و 94 درصد کتابداران اعتقاد دارند که لازم است در تهیه برنامه‌ها و اهداف کتابخانه با آنها مشورت شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This research is a survey on the attitudes of librarians in hospital libraries affiliated to medical science universities of Iran, Tehran, ans Shalid beheshty, with respect to presenting library services to patients. According to the results of this research, only 6.1 percent of the patients use library servieces. Just 26.7 percent of Libraries are situated in a correct position which patients can use them. There are 30 percent of safery cases for coming of patients to Library. 3.3 percent of libraries specify budget on serving their patients. 6.7 percent of libraries consider patients as a part of the clients in their administrative regulations of libraries. 3.3 percent of libraries are trained how to serve. 80 percent of libraries agree that they arc satisfied with working at hospital libraries. 90 percent of libraries are interested in their work. Inspite of insufficient privileges, 83.4 percent of librarians arc ready to work in hospital libraries. In 86.7 percent librarians’ opinion, educational certificates play an important role in their success; and 94 percent of them believed that it is necessary to consult them in providing schedules and purposes of the library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hospital library
  • Iran Medical University
  • Library services
  • patients
  • Shahidbeheshty University
  • Tehran Medical University