دوره و شماره: دوره 39، شماره 43 - شماره پیاپی 1441، تابستان 1386