زبان و هرمنوتیک در فرایند مرجع

نویسنده

چکیده

در بسیاری از الگوهای پوزیتویستی، زبان به عنوان پدیده‌ای تعریف می‌شود که نقش بازنمایی واقعیت را دارد. یعنی کار و نقش زبان در سایه این الگوها، بازنمایی ان چیزی است که واقعیت نامیده می‌شود. تنیدگی علم زبان شناسی با فرایند مرجع و پاسخگویی به نیاز مراجعان و نیز با همه انواع مطالعات انسانی و پژوهشهای اساسی دیگر بدان جهت است که زبان صرفا الگوی معنا نیست: بلکه بنیان معناست. رویکرد هرمنوتیکی به فرایند مرجع، آن عمل رمزگشایی است که از محتوا و معنای ظاهر – که همان علائم و نشانه‌های مراجع است که در قالب پرسش ارائه می‌گردد. به معنای نهفته و مکنون آن، که تشخیص نیاز و پاسخ یابی است می‌رسد. مصاحبه مرجع و ایجاد کنش ارتباط دو سویه بخش مهمی از هر فرایند مرجع است و این ارتباط دو سویه و رسیدن به دریافتی مشترک، از رهگذر زبان حاصل می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In many of the positivistic models, language is defined as a phenomenon which plays the role of reality representation, whereas the integration of languge with the process of reference interviews and responding the users’ needs, as well as all other humanistic studies and investigations, my justify the languge not merely as a meaning pattern but as the basis of meaning. Hermeneutic approach to the reference process is, in fact, the act of decoding the signs and symbols of the question statements in order to explore the latent meanings and, consequently, the users’ needs. The interaction of librarian-user in a context of communicative dialogue is created through language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • Language
  • Reference interview
  • Reference process