تکنولوژی اطلاعات و تکنولوژی‌های معطوف به خود

نویسندگان

چکیده

تکنولوژی اطلاعات تاثیری متناقض بر جامعه دارد. این وضعیت، تحلیل اخلاقی دو سطحی را می‌طلبد. از یک سوء مباحث مربوط به قدرت و کنترل باید با توجه به ساختارهای نهادی، هنجارهای زندگی، مورد بازبینی قرار گیرد. از سوی دیگر و عهمزمان با تحلیل فوق، شکل‌گیری تکنولوژیک جامعه، پذیرا شدن خصائل قدرت، تعدی، وراجی و عقاید جزمی باید با اصالت دادن به تکثر شکل‌های زندگی، یعنی در چارچوب بحث و تخالف، مورد بازبینی قرار گیرد. مقاله حاضر با در نظر گرفتن مفهوم تکنولوژی‌های معطوف به خود، که توسط میشل فوکو مطرح شد، هر دو بحث را به اختصار ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Information technology has an ambiguous impact on society. This situation calls for a two-level ethical analysis. On the one hand the issues of power and control must be reconsidered under the viewpoint of institutional structures, i.e. of living norms. On the other hand the technological shaping of society, taking the character of power, oppression, verbosity and dogmatic belief, should be at the same time reconsidered under the viewpoint of a plurality of the living forms i.e. within a framework of deliberation and dissent. This paper presents briefly both issues, taking into account Michel Foucault's concept of “technologies of the self’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Technologies of the self