ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه بر اساس استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، تشریح وضع موجود کتابخانه‌های دانشگاهی شهر کرمانشاه از نظر مجموعه و تعیین فاصله وضع موجود با وضع مطلوب و استاندارد است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و مشاهده مستقیم استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که منابع مورد نیاز در کتابخانه‌های مورد پژوهش کسری 82 درصد نسبت به استاندارد را نشان می‌دهد. در این بخش بهترین کتابخانه، کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی است که 40 درصد از منابع مورد نیاز را طبق استاندارد داراست و کمترین منابع نسبت به استاندارد متعلق به دانشکده پزشکی است که 6 درصد استاندارد را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Faculty Member, IAU. Kermanshah In this study, The purpose is to evaluate and explain the collection of university libraries in Kermanshah city, and compare current condition with Standards for Iranian University Libraries. The study was done through survey and observation . Condition of collection, number of students, and academic staff in 12 university libraries in Kermanshah was studied. After that we compare this data with Standards for Iranian University Libraries. For data gathening we used questionnaire as well as direct observation. According to the standards, the sources in academic libraries in Kermanshah should he 1615700 volumes, while the number of sources in these libraries is 283566 volumes (18% of the standard) that indicate a big shortage of sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • ACRL
  • Evaluation
  • Kermanshah
  • Library Collection